Ets a: Portada > Notícies OFERTA DE FEINA - PE...

Notícies

OFERTA DE FEINA - PEÓ SERVEIS MÚLTIPLES


BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES DE L’AJUNTAMENT D’ARNES – CONCURS-OPOSICIÓ
 
Base 1a. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “peó de serveis múltiples ”, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament d’Arnes.
La jornada serà parcial de 24 hores setmanals,
 
El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs-oposició, torn lliure.
 
El personal contractat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació.
 
La present convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis, i al Portal de Transparència. La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà al tauler d’anuncis i en els termes establerts en aquestes Bases.
 
Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al Grup de classificació AP per al grup professional de AP i concretament les següents: Les funcions que consten a la Relació de llocs de treball

les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament d’Arnes, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,
     · Escombrar o netejar carrers, places, vies públiques, etc.
     · Donar suport al responsable de la brigada en la realització dels treballs a desenvolupar.
        · Donar suport a la resta d'àmbits d'actuació de la brigada municipal en el desenvolupament de les seves funcions.
.
Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat dels mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates.
 
En la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda,demajor amenor puntuació. En el cas  que en procedir  l’ordenació de  les  persones  candidates,  dacord amla puntuació total obtinguda,esproduïssinempats,es resoldranatenent successivamentels criterissegüents:
 
-                   
 
 
Base 2ª. Gestió de la borsa
 
2.1. Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir les contractacions de personal laboral temporal que sigui necessari, s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent, i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament). Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.
 
2.2. Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactarà la persona que tingui major puntuació de la borsa que estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:
 
-          Es consideraran disponibles percobrirllocs les personesde la borsa que no prestin serveis en aquell mateix moment a l’Ajuntament, llevat de les excepcions establertes per al contracte de relleu. En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors, els contractes de relleu s’oferiran a les persones que els correspongui per ordre de puntuació a la borsa que estiguin en situació d’atur o que tinguin concertat amb l’Ajuntament un contracte de durada determinada.
-          Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració de l’Ajuntament hagi estat favorable. A aquest efecte l’Ajuntament emetrà, si escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractació corresponent. Els  informesnegatiusque  semetin  sobre  laprestació  del servei dels  treballadors/ores es trametran a la persona treballadora a fi i efecte d’al·legacions. Posteriorment l’Ajuntament resoldrà sobre l’exclusió o no de la persona a la borsa.
-          El rebuig de la 1ª i 2ª proposta de contractació per part dels candidats suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o altra situació de suspensió establerta en aquestes Bases i degudament acreditada. En aquest sentit és causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a l’oferiment de la proposta de contractació o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents. En el cas que la persona interessada al·legui alguna de les causes esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificar documentalment el motiu de suspensió davant l’Ajuntament.
 
2.3. Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:
 
-     Nosuperarel períodedeprovaestablert.
-     Estar  sancionat/ada  per  resolució  ferma  en  via  administrativa  dun  expedient disciplinari incoatperlacomissiódunafaltagreuomolt greu.
-     Rebutjar,  encara  que  justificadament,  tres  ofertes  de  treball,  llevat  que  sigui per causa de baixa mèdica o altre causa de suspensió establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat, elrebuigdelaprimera i segona oferta de treball comportaràquelapersonasesituïal’últimaposiciódelaborsa.
-     Haverestatimpossiblelalocalitzaciódelapersonaentrespropostesdetreball ambelbenentèsqueés d’exclusivaresponsabilitatdaquestafacilitarunaadreçade correuelectrònicitelèfon,i comunicar elscanvisqueshi produeixin.
-     Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.
-     Renunciarauncontractedetreballvigent o nomenament interí, ja iniciat.
-          Lavoluntatexpressadeltreballador/adeser exclòsdelaborsa.
-          No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits a la Base 3ª d’aquestes Bases.
 
 
2.4. La borsa tindrà una vigència de dos anys des de la seva constitució.
 
2.5. En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d’aplicació la normativa sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic.
 
 
Base 3a. Requisits dels aspirants
 
Per ser admès i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
 
a)    Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb el Real decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.
 
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge de les persones espanyoles i nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separades de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les espanyoles.
Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’APTE o NO APTE, sent necessari obtenir la valoració d’apte per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.
 
- Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
 
b)    Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
 
c)    Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
 
d)    No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
 
e)    No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
 
f)     Posseir el certificat de nivell A2 de català (certificat de nivell bàsic) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener), i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
 
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
 
No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:
 
         
 
g)    carnet de conduir B
 
 
Base 4a. Presentació de sol·licituds
 
Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple, llevat del català i/o castellà que caldrà presentar original o fotocòpia compulsada, al Registre General de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disp. transitòria 4a d’aquesta llei.
 
Els aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes Bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.
La documentació a presentar és:
 
-          Fotocòpia simple del DNI o NIE
-          Original o fotocòpia compulsada del nivell català requerit i, en el seu cas, del castellà
-          Currículum vitae
-          Fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats
 
L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de castellà/català si s’escau.
 
Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.
 
D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades per les persones aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats/es han de dirigir-se a l’Ajuntament d’Arnes.
 
De conformitat amb l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, procedirà la devolució de la taxa per drets d’examen quan no es realitzi el seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu. Per tant, no procedirà cap devolució dels drets d’examen en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a l’interessat. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa, la no acreditació de l’abonament de la taxa corresponent o la no acreditació documental a efectes de l’exempció de pagament, determinaran l’exclusió de l’aspirant.
 
Estan exempts del pagament de la taxa els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%. També estan exemptes les persones que figurin com a demandants de treball durant el termini, com a mínim, d’un mes anterior a la data de la convocatòria; seran requisits per gaudir de l’exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d’ocupació adequada ni s’hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
 
 
Base 5a. Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies naturals (comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació)
 
 
Base 6a. Admissió dels aspirants
 
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Ajuntament dictarà resolució en el termini d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena.
a la seu electrònica de l’Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament, al telèfon 977435134 en horari d’atenció al públic.
 
 
Base 7a. Tribunal qualificador
 
El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.
 
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.
 
El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.
 
El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:
 
PRESIDÈNCIA: recaurà en el/la secretari/ària de l’Ajuntament
VOCALS: 2 vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents)
SECRETARI/ÀRIA, l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a. Tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador.
 
La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon a la presidenta de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.
 
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes o alguna de les proves. Les persones assessores no tenen vot.
 
La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/a, l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a. No obstant això, tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.
La participació en el tribunal qualificador pot donar lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
 
Els membres del tribunal es poden abstenir i les persones aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis, a la seu electrònica de l’Ajuntament o al Portal de Transparència de l’Ajuntament de la resolució per la qual es nomenen els membres del tribunal.
 
De la sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau de la presidència, i per tots els membres.
 
En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
 
Base 8a. Desenvolupament del procés selectiu
 
El sistema de selecció serà per concurs-oposició, amb la fase prèvia de coneixements de llengua catalana i castellana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat prèviament segons l’establert en aquestes Bases:
 
a) Fase de coneixement de llengües :
 
1) Llengua catalana
 
Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:
 
Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
 
Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
 
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
 
Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de nivell A2 de català, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.
 
2) Llengua castellana
 
Només els aspirants que no compleixin els requisits establerts en aquestes Bases, en relació al coneixement de llengua castellana.
 
Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal.
 
La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.
 
Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 i es consideraran com a aptes.

b) Fase d’oposició
 
Consisteix en la realització de la següent prova:
 
 TREBALLS I SERVEIS PROPIS DE MANTENIMENT EN ELS SERVEIS D’UN AJUNTAMENT.
c) Fase de concurs:
 
Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:
 
 punts):
 
 •   Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.
             
   (màxim 5 punts):
   de la persona que hagi obtingut major puntuació en la fase de concurs.
   
   
   
  Base 9a. Llista per puntuació total obtinguda i presentació de documents
   
  Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda. El Tribunal proposarà al president de la Corporació la constitució de la borsa de treball amb els aspirants que hagin superat aquest procés selectiu. Per Decret de l’Alcaldia es constituirà la Borsa de Treball que es regirà per l’establert en aquestes Bases i que contindrà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-los les propostes de contractació.
   
  En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar deserta la convocatòria i per tant la borsa de treball no es constituirà.
   
  La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats s’ha de publicar al tauler d’anuncis i
   
  Els aspirants proposats presentaran els documents originals o fotocòpies compulsades acreditatives de compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria, així com dels mèrits al·legats, en el termini de 7 dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es faci pública la relació de persones seleccionades.
   
  Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, seran exclosos de la Borsa de treball, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde.
   
  Els qui tinguin la condició de personal d’aquest Ajuntament resten exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixen actualització; i únicament han d’acreditar les circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
   
   
  Base 10a. Incidències.
   
  El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits i mèrits quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.
   
  Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant de l'Alcalde, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.
   
   
   
  Base 11a. Contractació del personal
   
  El president de la corporació procedirà a la formalització per escrit dels contractes corresponents amb els aspirants proposats, seguint l’ordre establert a la Borsa de treball constituïda.
   
  La contractació s'haurà de publicar al tauler d'anuncis, i Portal de Transparència i se n'haurà de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.
   
   
  Base 12a. Període de prova.
   
  Les persones contractades hauran de superar un període de prova d’un mes. Aquest període no s'aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués realitzat les mateixes funcions amb anterioritat a l’Ajuntament, sota qualsevol modalitat de contractació, amb una durada mínima d’un mes.
   
  En finalitzar el període de prova, l’Ajuntament farà un informe d’avaluació de l’aspirant sobre l’aplicació dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques i l’adaptació a l’entorn de treball.
   
  En el cas que la persona aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball serà declarat no apte/a, per resolució motivada de l’òrgan competent, perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, la qual haurà de superar el corresponent període de prova.
   
   
  Disposicions finals
   
  Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
   
  a)    Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
  b)    Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
  c)    Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors
  d)    Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
  e)    Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
  f)     Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  g)    Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
  h)    Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  i)      Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  j)      Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
   
  Segona. Règim de recursos
   
  Contra les resolucions de l’Alcaldia, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
   
  Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l'alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
   
  Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
   
   
   
  A Arnes, el 26 de març de 2018
   
   
  L’Alcalde, Joaquim Miralles Pegueroles


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal de la Terra AltaConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament d'Arnes , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?